Xu, Jie, Dianyun Chen, Chen He, Yuanxiang Zeng, David Nicholas, & Zixian Wang. " How are the new wave of Chinese researchers shaping up in scholarly communication terms?." Malaysian Journal of Library & Information Science [Online], 25.3 (2020): 49-70. Web. 17 Jan. 2021